Säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tutti ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

 
2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ainejärjestön jäsenten yhteistyötä, toimia opiskelijoiden edunvalvojana Vaasan yliopistossa, vaalia ainejärjestön kulttuuriperintöä ja edistää ainejärjestötoiminnan kehittymistä ja opiskelijoiden viihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– osallistuu opetusta koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja,

– järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja excursioita,

– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,

– järjestää ainejärjestöjen yhteisiä tilaisuuksia,

– toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

– järjestää rahakeräyksiä ja arpajaisia,

– järjestää myyjäisiä,

– ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia,

– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,

– harjoittaa sijoitustoimintaa.

 
3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Vaasan yliopistossa teknisiä tieteitä opiskeleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 
4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, eikä oikeutta jäsenetuihin.

 
5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, jos sellaisesta yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään.

Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

 
6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 
7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 
8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi mutta enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja päättää muiden tehtävien jaosta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 
9§ Toimihenkilöt

Yhdistyksellä on toimihenkilöitä tarkoituksenmukainen määrä. Yhdistyksen kokous valitsee toimihenkilöt tehtäviinsä. Toimihenkilöillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Toimihenkilöiden toimikausi on kalenterivuosi.

 
10§ Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varsinaisten jäsenten estyessä varajäsenet voivat korvata varsinaiset jäsenet.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä, sen varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä pyytää.

 
11§ Hallituksen jäsenen tai toimihenkilön erottaminen

Yhdistyksen kokous voi erottaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön.

 
12§ Hallituksen täydentäminen

Yhdistyksen kokous voi valita erotetun hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen. Mikäli 8§:ssa mainittu jäsenmäärä alittuu, tulee yhdistyksen kokouksen täydentää hallitusta.

 
13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.

 
14§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 
15§ Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

 
16§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammitoukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. valitaan hallitus 8§:n mukaan

7. valitaan toimihenkilöt 9§:n mukaan

8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

9. valitaan Vuoden tuttilainen 19§:n mukaan

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 
17§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 
18§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 
19§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta

– yhdistyksen toimitilan ilmoitustaululla,

– sähköpostitse

– ja yhdistyksen kotisivuilla.

 
20§ Huomionosoitukset

Yhdistyksen jäsenet valitsevat syyskokouksessa Vuoden tuttilaisen. Valitun tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen. Vaali suoritetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan voidaan Vuoden tuttilaiseksi valita useampi henkilö. Vuoden tuttilainen julkistetaan yhdistyksen vuosijuhlassa.

Tutti ry voi jakaa myös muita huomionosoituksia, jotka on tarkemmin määritelty perinneohjesäännössä.

 
21§ Ohjesäännöt

Yhdistyksellä voi olla ohjesääntöjä, joilla annetaan näitä sääntöjä täydentäviä määräyksiä.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava ohjesääntöjen muuttamisesta tai hyväksymisestä.

 
22§ Sääntöjen muuttaminen

Muutokset näihin sääntöihin on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään neljäntoista (14) päivän välein pidettävässä kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 
23§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla Vaasassa järjestettävän teknisen koulutuksen tukemiseen.

 

 

Tutti ry:n teekkarilakin käyttöohjesääntö

 

1§ Teekkarilakki

Vaasan yliopiston teknisten tieteiden ainejärjestö Tutti ry:n teekkarilakki on tupsulakki, jossa on valkoinen kuusikulmainen samettipäällys, musta samettireuna ja musta lippa sekä musta silkkitupsu. Tupsu alkaa lakin keskeltä ja kiinnittyy samettireunukseen lakin oikealla puolella.

Teekkarilakin sisävuori edustaa Vaasan värejä, jotka ovat punainen ja keltainen. Teekkarilakin mustaan samettireunukseen lipan keskikohdalle on kiinnitetty Tutti ry:n kultainen kokardi. Teekkarilakkien hankinnasta ja jakelusta vastaa Tutti ry:n hallitus.

 

2§ Käyttöoikeus

Teekkarilakkia ovat oikeutettuja käyttämään Vaasan yliopistossa tekniikan kandidaatin ja/tai diplomi-insinöörin tutkintoa suorittavat opiskelijat sekä Vaasan yliopistosta tekniikan kandidaatiksi tai diplomi‐insinööriksi valmistuneet henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet Tutti ry:n jäseniä, ja joille teekkarilakki on kertaalleen myönnetty.

 

3§ Teekkarilakin myöntäminen

Teekkarilakki voidaan myöntää aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä. Lakki ojennetaan ja sen käyttöoikeus myönnetään wapunpäivänä 1.5. niille Tutti ry:n jäsenille ja tekniikan ylioppilaille, jotka ovat täyttäneet Tutti ry:n määrittämät kriteerit. Muutoin teekkarilakki ojennetaan äitienpäivän jälkeen sen varanneille ja maksaneille. Teekkarilakin myöntää Tutti ry:n hallitus.

 

4§ Teekkarilakin käyttöaika

Teekkarilakki nostetaan olalta päähän 30.4. Topeliuksen patsaan lakituksen yhteydessä. Lakkia voi käyttää vapaasti 30.4. klo 18:00 – 30.9. klo 24:00 välisenä aikana. Teekkarilakki lasketaan juhlallisesti Tutti ry:n Lakinlaskijaisissa syyskuun viimeisenä.

Muina aikoina teekkarilakkia voidaan käyttää tässä ohjesäännössä pykälässä 6 Pysyväisohjesääntö mainituissa tilaisuuksissa tai Tutti ry:n hallituksen myönnettyä luvan teekkarilakin käyttöön.

Lakin käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti. Kiireellisissä tapauksissa päätöksen teekkarilakin käytöstä voi tehdä Tutti ry:n hallituksessa ylintä teekkarivaltaa käyttävä henkilö. Tutti ry:n hallitus merkitsee myönnetyt ja evätyt käyttöoikeudet hallituksen kokouksen pöytäkirjoihin.

 

5§ Teekkarilakin käyttö

Teekkarilakkia käytetään, kuten lakkia yleensä, ei kuitenkaan teekkarilakkia tai teekkariutta halventaen. Sitä ei saa luovuttaa henkilöille, joilla ei ole teekkarilakin kanto‐oikeutta. Kun teekkarilakki ei ole päässä, sitä kannetaan olkapäällä. Teekkareiden kokoontuessa noustaan keskiyöllä korkeimmalle mahdolliselle kohdalle, nostetaan teekkarilakki käsi ojennettuna pään yläpuolelle ja lauletaan Teekkarihymni kaksi kertaa, pimennetyssä tilassa mikäli mahdollista. Päähineen käyttöaikana lakki palaa päähän, muutoin, kuten Lakinlaskijaisissa, lakki lasketaan olkapäälle asianmukaisesti.

 

6§ Pysyväisohjesääntö

Myönnetään pysyvä teekkarilakinkäyttöoikeus seuraaviin tilaisuuksiin:

– Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin valtakunnalliset jäynäkisat,

– Tutti ry:n järjestämät excursiot, joissa teekkarilakinkäyttöoikeus alkaa kulkuneuvoon noustessa ja loppuu viimeisen excursiopäivän päättyessä,

– lippuairueessa tai kulkueissa toimiville,

– tilaisuuksiin, joissa henkilö esittelee joko Tutti ry:tä tai Vaasan yliopistoa, jolloin teekkarilakinkäyttöoikeus on voimassa tilaisuuden ajan.

 

7§ Ohjesäännön muuttaminen

Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää Tutti ry:n yhdistyksen kokous siten kuin Tutti ry:n säännöissä on ohjesääntöjen muuttamisesta määrätty

 

Tutti ry:n perinneohjesääntö

 

Ylähuone

1§ Yhdistyksen alaisuudessa toimii Tutti ry:n perinneseura, jotka kutsutaan nimellä Ylähuone. Ylähuoneen tarkoituksena ja tehtävänä on vaalia vaasalaisten tekniikanopiskelijoiden perinteitä ja huolehtia yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta.

2§ Ylähuoneen tehtäviä hoitavat istuvan hallituksen puheenjohtaja ja istuvan hallituksen sihteeri yhdessä vielä opiskelevien aikaisempien hallitusten puheenjohtajien kanssa. Ylähuoneen tehtäviä voidaan kutsua hoitamaan myös 1-5 muuta yhdistyksen toiminnassa ansioitunutta jäsentä. Näiden jäsenten kutsumisesta vastaavat aikaisempien hallitusten puheenjohtajat yksimielisellä päätöksellä.

3§ Ylähuoneen tehtäviä hoitamaan nimetyt henkilöt kokoontuvat vähintään 1-2 kertaa lukukauden aikana ja tarvittaessa istuvan hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä.

 

Tutti ry:n tunnusmerkit

4§ Yleistä

Tutti ry:n ainejärjestönauhan käyttöoikeutta ja -tapaa sekä tuttimitaleja määritettäessä noudatetaan tätä ohjesääntöä. Muilta kuin tässä ohjesäännössä mainituilta osin noudatetaan Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunnan voimassa olevia sääntöjä.

 

Tutti ry:n ainejärjestönauha

5§ Ainejärjestönauha

Ainejärjestönauha on 30 mm leveä. Nauhan pohjaväri on keltainen. Nauhan alemmassa reunassa kulkee musta viisi (5) mm paksu raita. Kahden (2) mm:n etäisyydellä mustasta raidasta kulkee toinen, kaksi (2) mm paksu musta raita.

6§ Kanto-oikeus

Ainejärjestönauhan kanto-oikeus on kaikilla Tutti ry:n jäsenillä, ja se säilyy myös asianomaisen valmistuttua. Tutti ry:n hallitus voi perustellusta syystä myöntää käyttö-oikeuden myös muulle henkilölle.

7§ Nauhan kantaminen

Ainejärjestönauhaa käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Nauhaa käytetään aina Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa yhdessä siten, että ylioppilaskuntanauhaa kannetaan ylempänä, poikkeuksena Tutti ry:n oma vuosijuhla, jolloin ainejärjestönauha on ylempänä. Nauhaa voidaan kantaa myös ilman Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhaa, ei kuitenkaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlissa.

Nauhaa kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Yhdistyksen hallituksen vastuulla on tiedottaa nauhan oikeanlaisesta käytöstä.

Miehet kantavat ainejärjestönauhaa oikealta olkapäältä rinnan yli viistoon vasemmalle; juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja tummassa puvussa solmion päällä ja mahdollisen liivin alla. Naiset kantavat nauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolen rintaa, tai vasemmalta olkapäältä rinnan yli oikealle. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

Mustat raidat (raskaampi väri) kannetaan aina alempana. Ruusuke taitellaan Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunnan ohjeiden mukaisesti kolmelle (3) taitokselle siten, että mustat raidat jäävät alemmas ja keskitaitoksessa oikean käden puolelle.

 

Tutti ry:n hallitusmerkki

8§ Yleistä

Tutti ry:n hallituksen jäsenille sekä toimihenkilöille myönnetään lupa käyttää hallitusmerkkiä toimikautensa alusta lähtien. Hallitusmerkki on kullattu, Tutti ry:n teekkarilakin kokardin mukainen pinssi. Käyttö-oikeus säilyy toimikauden päätyttyä. Merkkiä kannetaan ainejärjestönauhassa tai puvun miehustassa vasemmalla puolella ja naiset vastaavassa paikassa. Hallituksen merkkiä suositellaan kannettavaksi juhlatilaisuuksien lisäksi esimerkiksi edustustilaisuuksissa tai kansallisissa tapahtumissa, joihin henkilö osallistuu Tutti ry:n edustajana. Tutti ry:n hallitus on vastuussa hallitusmerkkien hankinnasta, säilytyksestä ja merkin alkuperäisen muodon vaalimisesta.

 

Tutti ry:n jäsenilleen myöntämät huomionosoitukset

9§ Tuttimitalit

Tuttimitaleja on kolmen arvoisia: pronssisia, hopeisia ja kultaisia, joista kultainen on arvokkain, hopeinen toiseksi arvokkain ja pronssinen kolmanneksi arvokkain. Aiemmin Tutti ry on myöntänyt kunniamainintoja, jotka poistuvat tämän ohjesäännön myötä.

Kultaisia tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 1 kpl jokaista viittä (5) Tutti ry:n toimintavuotta kohden.

Hopeisia tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 2 kpl jokaista Tutti ry:n toimintavuotta kohden.

Pronssisia tuttimitaleita voidaan jakaa enintään 5 kpl jokaista Tutti ry:n toimintavuotta kohden.

Joka vuosi ei kuitenkaan ole tarkoituksena jakaa enimmäismäärää mitaleita, vaan mitali jaetaan vain sen ansaitsevalle henkilölle.

 

9.1§ Tuttimitalin myöntäminen

Tuttimitali voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle tunnustukseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä ja sen myöntämisestä päättää Tutti ry:n hallitus. Mitalia ei kuitenkaan voida myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenelle tämän toimikauden aikana.

Tuttimitali myönnetään vuosijuhlassa ja sitä kannetaan riipuksena juhlapuvun vasemmassa miehustassa tai vasemman rintataskun päällä tai naisilla vastaavassa paikassa. Mitaleja kannetaan yhtä kerrallaan, arvoltaan korkeinta. Tuttimitalit luovuttaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Mitalin luovutuksen yhteydessä mitalin saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi mitalin myöntämisen perusteet.

Samalle henkilölle voidaan myöntää useampia tuttimitaleita, muttei kuitenkaan saman kalenterivuoden aikana.

Mitalit numeroidaan ja hallituksen on pidettävä luetteloa mitalin saaneista henkilöistä. Yhdistyksen hallitus pitää kirjaa mitalien saajista, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.

 

9.2§ Pronssinen tuttimitali

Pronssinen tuttimitali voidaan myöntää Tutin toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen menestystä tai pitänyt yllä sen hyvää henkeä. Pronssinen mitali voidaan myöntää esimerkiksi ansioituneelle yhdistyksen hallituksen tai ylioppilaskunnan edustajiston jäsenelle, mutta myös muulle yhdistyksen toimintaan osallistuneelle jäsenelle.

 

9.3§ Hopeinen tuttimitali

Hopeinen tuttimitali voidaan myöntää hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle, joka täyttää pronssisen mitalin tunnusmerkistön ja joka on toiminut tehtävässään vähintään yhden (1) toimikauden ajan. Hallitus voi vakaata harkintaa käyttäen myöntää hopeisen tuttimitalin myös muille kuin edellä mainituille henkilöille kunnianosoituksena pyyteettömästä toiminnasta tai huomattavista ansioista yhdistyksen hyväksi. Hopeinen mitali voidaan myöntää esimerkiksi kautensa aikana ansioituneelle yhdistyksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenelle, ylioppilaskunnassa vaikuttaneelle henkilölle tai muuten mittavasti Tutti ry:n toiminnan arvoja paikallisesti tai kansallisesti edistäneelle henkilölle.

 

9.4§ Kultainen tuttimitali

Kultainen tuttimitali myönnetään henkilölle, joka täyttää pronssisen ja hopeisen mitalin tunnusmerkistön, ja on edistänyt Tutti ry:n tarkoitusperiä aktiivisesti ja päämäärätietoisesti myös opiskelu-uransa jälkeen. Kultainen tuttimitali myönnetään pääsääntöisesti edellä mainitut kriteerit täyttäville alumneille, eli henkilöille, jotka ovat jo lopettaneet aktiivisen opiskelu-uransa. Kultainen tuttimitali voidaan myöntää myös erittäin poikkeuksellisista ansioista yhdistyksen hyväksi, jolloin aiempien tuttimitaleiden tunnusmerkistön ei tarvitse välttämättä täyttyä.

 

10§ Kunniajäsenyys

Kunniajäsenyys on arvokkain Tutti ry:n myöntämä huomionosoitus.

 

10.1§ Kunniajäsenyyden myöntäminen

Kunniajäsenyys voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle. Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua Tutti ry:n kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti sekä pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan ja tarkoitusperien mukaisesti. Kunniajäsenen palkitseminen vaatii pitkää ja tarkkaa harkintaa ja hallituksen tulee tehdä esityksestään lausunto yhdistyksen kokoukseen. Kunniajäsenyys tunnusmerkkeineen myönnetään Tutti ry:n vuosijuhlassa. Kunniajäsenyyden myöntämisen yhteydessä saajalle annetaan kunniajäsenen käädyt ja kunniakirja, josta käy ilmi kunniajäsenyyden myöntämisen perusteet.

 

10.2§ Kunniajäsenen käädyt

Kunniajäsen saa merkiksi huomionosoituksesta kannettavakseen kunniajäsenen käädyt. Käätyjä käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa juhlapuvun kanssa. Käädyt eivät saa koskettaa ihoa. 5 Käätyjen hankinnasta ja alkuperäisen muodon säilyttämisestä vastaa Tutti ry:n hallitus. Käädyt nimetään ja numeroidaan. Tutti ry:n hallituksen on pidettävä luetteloa käädyt saaneista kunniajäsenistä, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.

 

Tutti ry:n ulkopuolisille tahoille myöntämät huomionosoitukset

 

11§ Tutti ry:n pöytästandaari

Tutti ry voi huomioida yhteistyökumppaneitaan tai yksityishenkilöitä, jotka eivät voi saada entisille tai nykyisille jäsenille tarkoitettuja huomionosoituksia. Ulkopuolisille myönnettävä huomionosoitus on Tutti ry:n pöytästandaari. Tutti ry:n pöytästandaari voidaan myöntää yhteisölle tai yksityishenkilölle, jonka kanssa yhdistys on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä. Päätöksen pöytästandaarin luovutuksesta tekee Tutti ry:n yhdistyksen kokous. Pöytästandaarit luovutetaan ensisijaisesti yhdistyksen vuosijuhlassa, mutta luovutus voi tapahtua myös esim. vastaanottajan luokse tehdyn vierailun yhteydessä.

 

Ohjesäännön voimassaolo

 

12§ Voimassaolo

Tämä ohjesääntö on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä Tutti ry:n yhdistyksen kokouksessa vuonna 2015. Muutokset tähän ohjesääntöön valmistelee Tutti ry:n perinneseura Ylähuone, Tutti ry:n hallituksen pyynnöstä. Muutokset astuvat voimaan, kuten Tutti ry:n säännöissä on mainittu.